въноутрь

въноутрь
ВЪНОУТРЬ (255) нар. и предл. I. Нар.
1. Внутрь; в середину, в пределы:

вънѹтрь въ цр҃квь въводити ЖФСт XII, 86; не въведени˫а бо ради вънѹтрь скотѩть. (ἔνδον) КЕ XII, 66а; понеже ѥдиною въшедшю недугѹ внѹтрь. и телеса огньнымь образомь. поѩдающу. КР 1284, 330б; внѹтрь приносить всѩ. (ἐκφέρει τὰ ἔνδον ἅπαντα!) ПНЧ 1296, 103 об.; и въведе мѩ ту вънѹтрь. и тѹ ѹстрѣте мѩ оц҃ь. ПрЛ XIII, 114а; пакы внутрь и ѹже в пустыню иде. (ἐπὶ τὸ βάθος) СбЧуд XIV, 65г; і внутрь спо(д)биша(с) внити. въ бж(с)твеныи сии градъ. МПр XIV, 53 об.; всѣхъ ѹбо въпѹстиша внѹтрь (ἔνδον) ПНЧ XIV, 101б; аще ѹбо внѹтрь аще внѣ камо аще идеши и не ѿстѹпи блг(с)лвѩ б҃а. (ἔσω) Там же, 143б; адамъ… внутрь вселивы(с) въ раи. (ἔνδον) ФСт XIV, 215а; люто аще лишимъсѩ словесъ и сборъ… и ѿвсюду блистающи свѣтлости. и к нимъ зрѩщи(х). но не внутрь въклоньши(м)сѩ (εἴσω) ГБ XIV, 130в; [Моисей] и въ обла(к) внутрь входѩ. (εἴσω) Там же, 210б; осохлѣ же ланитѣ. и очи внутрь нѣгдѣ глубоко заше(д)ші (ἔσω) ЖВИ XIV–XV, 129г.

2. Внутри; в середине, в пределах:

Рече г҃ь… никыи же трѹдъ вънѹтрь тъчью ѩзыка съдрьжати въ ѥстьствьѣмь чьртозѣ Изб 1076, 96; зълоѥ вънѹтрь ѡстави. (ἐνδομυχοῦν) ЖФСт XII, 59; того ради вс˫ако хɤдожьство имъ. вънѹтрь ѹчимо бѣ. жижитьльско и кɤзньчьско. (ἔνδον) Там же, 100 об.; слышавъ же ѥпархъ. ˫ако и вънѹтрь сѹщь [в темнице] себѣ помагають. ЧудН XII, 67а; ихъже ради разгорѣвъшесѩ вънѹтрь. (ἔσωθεν) КЕ XII, 229а; вънѹтрь въ д҃ши невидимо живѹщю. УСт XII/XIII, 223 об.; и въ притворѣхъ живѹщихъ. или внѹтрь въ цр҃квахъ. КР 1284, 162б; ч(с)тъ ѥсть внѹтрь. (ἔσωθεν) ПНЧ 1296,180; и твьрдо ограженъ. [дом] и вънѹтрь водѹ имѹща добрѹ. ПрЛ XIII, 125а; и тобѣ влагающю сладъколюбиваго бѣса злаго. и себѣ събравъ внѹтрь. рци къ силамъ твоимъ д҃шевнымъ. СбЯр XIII, 219; ѡрѹжьѥ извъну, гладъ же и см҃рть внѹтрь потрѣбить (ἔσωθεν) ГА XIII–XIV, 166г; приде в Суждаль… хотѩ лѣчити свою немочь. ˫аже бѣ ѥму внутрь. ЛЛ 1377, 156 (1228); вниде въ вьртепъ. и ѹзрѣ звьрѩ внутрь. Пр 1383, 144г; многа бл҃га г҃на наю внутрь ѥсть КТур XII сп. XIV, 138; игѹмене иди въ ѡного келию и вижь ˫ако имать внѹтрь блѹдницю. Пр XIV (6), 13г; ѥлико же бѣ˫аше внутрь четвероножьныхъ. и птиць сребренъ и златъ (ἔνδον) СбЧуд XIV, 132б; помысли праведныхъ судебъ. внутрь въ скрѡвенѣмь ти судищи. МПр XIV, 45; да онъ ѹбо смѣрить его внѣѹду а самъ себе вънѹтрь. ПНЧ XIV, 29б; ˫ако же и мѩтежь. и неразумиѥ творить. внутрь всѩкому братьству. ФСт XIV, 78а; и внутрь сѣдѩщи(х) не изъгоните изъ винограда. (ἔσω) Там же, 153б; и до ѹтра внутрь бывшю в дому. ГБ XIV, 70а; да аще разѹмѣеши, что ѿ добрыхъ вънѹтрь въ ѡчию лежить или въ правѣмъ носѣ (ἔνδον) Пч к. XIV, 85 об.; аще бо бы лзѣ ср(д)це мое раздравше. ти пока˫ани˫а показати вамъ. то видѣлі сѩ бысте вси вы. вънутрь сѣдѩще въ мнѣ и съ женами и с дѣтьми. ЗЦ к. XIV, 48г; но внутрьнима ѡчима. внутрь лежащеѥ подобаѥ(т) видѣти. (ἐντός) ЖВИ XIV–XV, 24в; с҃нъ б҃ии… бж(с)твную силу внутрь носѩ. Пал 1406, 25б.

II. Предл. с род. п.
1. В середине, в пределах чего-л.:

и ˫аже вънѹтрь д҃ши. подобаѥть пытати. и вс˫а предъ ѡчима полагати. (τὰ... ἐνδοτέρω) ЖФСт XII, 59; ˫Ако не подобаѥть вънѹтрь цр҃квьныихъ обложении. кърчьмьниць. или брашьньны˫а образы прѣдълагати. или ина прода˫аниѩ творити. (ἔνδον τῶν... περιβόλων) КЕ XII, 63б; быти же повелѣваѥмъ мнишьскѹѹмѹ числѹ. иже вънѹтрь манастырѩ. || прѣбывати присно хотѩщемъ… до ·н҃· сѹщемъ. УСт ХІI/ХІІІ, 231–231 об.; не подобаеть ѥп(с)пѹ на чюжю еп(с)пию нах(о)дити. нъ къждо вънѹтрь своихъ предѣлъ да пребываеть. КР 1284, 87в; Въ молебныхъ домѣхъ. внѹтрь домѹ сѹть слѹжащии. (ἔνδον οἰκίας) ПНЧ 1296, 136 об.; болѣзни… плоть ѥго всю гѹблѩхѹ. и ѹтрьнѩ˫а ѥго тлима бывахѹ ѿ сѹщихъ ѹнѹтрь таиныхъ мѣстъ великаго пламени (ἐνδομυχούσης) ГА XIIIXIV, 201г; внутрь стены цр҃квь созда Пр 1383, 23в; и по томь бес труда внидо(х). [в церковь] и внутрь ст҃хъ бывши. (ἐντὸς τῶν ἁγίων) СбЧуд XIV, 63в; Есть цр҃ки въ александрии… внутрь сл҃нчь вратъ. (ἔνδον τῆς... πύλης) ПНЧ XIV, 148а; аваридъ же на западѣ сѣвера. ˫азыкъ полунощныи. и внутрь скіфъ гл҃ть насадити древо. и стрѣлу ѿ того взе(м). и тою волхвоваше обьходѩ еладу. ГБ XIV, 151в; дв҃дъ же и мɤжи ѥго внѹтрь пещеры сѣдѩше (ἐνδοτέρῳ) Пч к. XIV, 120; і к тому приникнувша ѡконцю видѣста внутрь вертьпа жилище ЗЦ к. XIV, 92в; Аще чернець внутрь цр҃кви лѩже(т). покло(н) .р҃. КВ к. XIV, 294в; і повелѣхъ имъ. ископа(т) ˫аму при ѹглѣ внутрь пещеры. СбПаис ХІV/ХV, 165 об.; что ѥсть вина моѥго здѣ затворень˫а. ˫ако внутрь ст(ѣ)нъ и вратъ [дома] заключ(и)лъ мѩ ѥси. и неисходна весма. и невид(и)ма мѩ всѣмъ постави. (ἐντὸς τειχέων) ЖВИ XIV–XV, 17в; [о душе] но бѹдѹщи ѥи вънѹтрь телесе и ср(д)це обѹимающи. Пал 1406, 45а.

2. По другую сторону, с внутренней стороны чего-л.:

И градьскыи законъ бранить. прибѣгъшимъ ѣсти. или сѣдѣ||ти внѹтрь цр҃кве. нъ шествовати. и пребывати съ твердынею. внѹтрь первыхъ дверии въ тѣхъ притворѣхъ. и в банѩхъ. и въ ѡградѣхъ. (ἐντὸς τοῦ ναοῦ... ἐντὸς τῶν... θυρῶν) ПНЧ 1296, 92–92 об.; ц(с)рь созвавъ ны. вніде внутрь ст҃льства завѣсы. гл҃емое дь˫аконье. ГБ XIV, 164г; введъ зардана внутрь завѣсы. (ἐντὸς τοῦ παραπετάσματος) ЖВИ XIV–XV, 80а; сѣди ты внутрь завѣсы и послушаи бесѣды ѥго же ко мнѣ (ἔνδοθεν τοῦ παραπετάσματος) Там же.

3. О мере времени (на протяжении, в продолжение какого-л. отрезка времени):

Посрѣдѣ селъ прѣделъ или на краинѣ где. аще ·л҃· лѣ(т) дръ||жанъ есть бес поминани˫а. да держитьсѩ. аще же вънɤтрь ·л҃· лѣ(т) въспомѩнетьсѩ о немь да сѹдѩтьсѩ. КР 1284, 95бв; Вънѹтрь трии м(с)ць. еп(с)пмъ да створѩють поставление… аще же в рече||ное времѩ не поставить. запрѣщение да прииметь. Там же, 97аб; аще бо невѣдѩщю г҃нѹ ѥго поставлениѥ бѹдеть. подобаеть г҃нѹ вънѹтрь прѣжданіѩ ѥдиного лѣта. сего ч(с)ть показати. и своѥго раба пакы приѩти. (εἴσω προθεσμίας ἑνὸς ἐνιαυτοῦ) Там же, 232а.

4. В середину, в пределы чего-л.:

Никъто же вънѹтрь сш҃ены˫а цр҃кве скотѩте какого ѹбо да не въведеть. (ἔνδον... ναοῦ) КЕ XII, 65б; въложь рѹкѹ || вънѹтрь ризъ. УСт XII/XIII, 273–273 об.; не подобаеть внѩтрь [так!] сш҃енныхъ притворъ цр҃квныхъ. коръчемьницѩ ставлѩти. КР 1284, 158г; Не добрѣ нѣкто възбранають сѹсѣдѹ своѥмѹ. ѿварѩющю врата на людьскыи пѹть. вънѹтрь покрова храмины. текѹщаго ради дьж(д)а. (ἐντὸς τοῦ... σταλαγμοῦ) Там же, 319а; главѹ же ѥго [змея] внѹтрь ѹстъ моихъ вложивъ. (ἔνδον τοῦ στόματος) ПНЧ 1296, 169 об.; внутрь цр҃кве ѹалии вниде. ГБ XIV, 164в; влагають гла(в) ѥго внутрь ѹсть˫а фелонѩ. КВ к. XIV, 321г; i влѣзше внутрь пещеры. СбПаис ХІV/ХV, 159; по семь же скры руку дѣтищь. внутрь лежеснъ. Пал 1406, 109г.

Ср. вьѹтрь.

Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.) / АН СССР. Институт русского языка. — М.: Русский язык. . 1988.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Полезное


Смотреть что такое "въноутрь" в других словарях:

  • въведениѥ — ВЪВЕДЕНИ|Ѥ (43), ˫А с. 1.Введение внутрь чего л.: Никъто же въноутрь... цр҃кве скотѩте какого оубо да не въведеть. развѣ не а||ще къто поутьмь шьствоу˫а... хлѣвиныи обитѣли не имыи въ таковѣи обитаѥть цр҃кви. не въведени˫а бо ради въноутрь… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • въвести — ВЪВЕ|СТИ (308), ДОУ, ДЕТЬ гл. 1.Ввести, привести внутрь чего л., куда л.: по сихъ же въведъ||ши и въ храмъ и тоу привѩза. ЖФП XII, 28 29; Никъто же въноутрь сщ҃ены˫а цр҃кве скотѩте какого оубо да не въведеть. (μηδεὶς εἰσαγέτω) КЕ XII, 65б;… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • банѧ — БАН|Ѧ (97), Ѣ ( Ѧ) с. 1.Источник (по преимуществу теплый): врачь не ѥгда по раѥмъ и по цвѣ||томъ водить стражюща˫а, и по банѩмъ, и по стоуденица(м) (εἰς βαλανεῖα) Пч к. XIV, 109 109 об.; Ростиславъ. пошелъ бѣ к Галичю слышавъ же. приѩтье… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • безсловествовати — БЕЗСЛОВЕСТВ|ОВАТИ (3*), ОУЮ, ОУѤТЬ гл. Зд. Заниматься скотоложством. Прич. в роли с.: Главизна •в҃• о бесловьствоуюштиихъ. събора агкурьска (περὶ άλογευομένων) ΚΕ XII, 11б; О богословесьныихъ или бесловествоующиихъ. ѥлико ихъ прѣжде дъвоу десѩтоу …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • благообразьнѣ — (11) нар. Достойным, образом: тъгда потре(т) все тело ѥго бл҃гообразнѣ. въложь роукоу ||=въноутрь ризъ. УСт XII/XIII, 273 273 об.; [рабов] чресъ разоумъ г(с)дии своихъ... постригающе. а не паче своимъ г(с)ьмь бл҃гообразнѣ работающе. наказати.… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • брашьньныи — (3*) пр. к брашьно в 1 знач. и к брашьна: ˫Ако не подобаѥть въноутрь цр҃квьныихъ обложении. кърчьмьниць. или брашьньны˫а образы прѣдълагати. или ина прода˫аниѩ творити. (διὰ βρωμάτων) КЕ XII, 63б; брашьньноѥ средн. в роли с.: Въздержаисѩ вездѣ… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • бременьныи — (5*) пр. Тяжелый, отягощающий; обремененный: мы оубо надѣюще(с) бл҃гоговѣиньствɤ мни(х). ˫ако николи же имъ прѣслоушати заповѣди. си заповѣдаѥмъ. не зѣло брѣменьна соуща. ни тѩжька ѡ(т) житель бл҃гыхъ и доброразоумьны(х). УСт XII/XIII, 271 об.;… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • бьхъма — (17) нар. Совершенно, совсем, вообще: изволивъ жити бе славы. нъ ѡбаче тако творѩ. ничьто же си бьхъма твор˫а мьн˫аше. (οὐδαμῶς) ЖФСт XII, 46; ѥмоу же ѡчищени˫а ради д҃шевьнаго. и въноутрь и въ ср҃дци плачь. никогда же оубо престан˫ашеть бьхъма.… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • бѣда — БѢД|А (640), Ы с. 1.Беда, бедствие, несчастье: Въ влънахъ житиискахъ ѥси. въ боури ли морьскѣи бѣдоу приѥмлеши. показаю ти с҃ноу мои. истиньна˫а пристанища. Изб 1076, 14; она же соуща въ такои бѣдѣ много мол˫астас˫а ст҃ыма страстотрьпьцема. СкБГ… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • валѧтисѧ — ВАЛѦ|ТИСѦ (29), ЮСѦ, ѤТЬСѦ гл. 1.Переворачиваться с боку на бок, крутиться: да ˫ако ре(ч) [Рафаил] ѥпифанови. разгнѣвасѩ на нь ди˫аволъ. въшьдъ въноутрь въ нь. голкоу велiкоу и мѩтежь сътво||ри да валѩшетьсѩ лежа и мѩтѩше. и нелѣпа˫а блѩдыи. ПрЛ… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»